facebook_pixel

Termeni și Condițiile Generale

Termeni de utilizare:

Euroconcurs.ro a fost creat pentru a extinde accesul publicului la informatii generale despre o carierea in institutiile Uniunii Europene. Scopul nostru este sa punem la dispozitia publicului larg informatii corecte si actuale privind procesul de selectie pentru un post in institutiile Uniunii Europene.

Compania semnatara care administreaza situl euroconcurs.ro, respectiv SC Genius Coach SRL, recunoaste importanta intimitatii personale. De aceea consideram ca este important sa facem public modul prin care tratam informatiile cu caracter personal pe care le primim prin internet.

Colectarea datelor se face exclusiv in scopul marketingului si actiunilor promotionale derulate de compania semnatara, si, dupa caz, pentru obtinerea acordului parintilor pentru persoanele sub 18 ani. Colectarea de informatii cu caracter personal se face in cadrul ofertelor si a studiilor de piata prin formulare disponibile online. Niciunul dintre campurile formularelor nu este obligatoriu de completat. Adresele de email pot fi inchiriate catre o terta parte in scopuri publicitare si de marketing cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Anchetele online efectuate ocazional sunt destinate intelegerii nevoilor si profilului vizitatorilor nostri.SC Genius Coach SRL este operator de date personale inregistrat sub nr. 28895/2012.

Nu verificam datele personale pe alte cai. Nu colectam adrese fizice si numere de telefon cu exceptia campaniilor in care aceste date sunt necesare si numai daca participantii doresc sa le comunice. Sistemul inregistreaza adresa IP de la care s-a facut inregistrarea datelor.

Consideram ca vizitatorii sitului euroconcurs.ro sub varsta de 18 ani trebuie sa aiba acordul parintilor sau, dupa caz, al tutorelui, pentru oferi informatii cu caracter personal si pentru a posta informatii pe site.

In cazul in care nu doriti sa mai primiti din partea noastra solicitari cu privire la datele personale, va rugam sa ne anuntati acest lucru.

Situl euroconcurs.ro nu contine informatii care nu sunt recomandate tinerilor sub 18 ani. Euroconcurs.ro contine linkuri spre alte situri. Administratorul sitului euroconcurs.ro nu isi asuma responsabilitatea cu privire la politica acestora referitoare la respectarea informatiilor cu caracter personal.

Datele colectate vor fi puse neconditionat la dispozitia organelor abilitate, in conditiile legii, daca acest lucru este necesar.

Ocazional, pot apare modificari ale politicii noastre cu privire la prelucrarea informatiilor cu caracter personal. Vizitatorii trebuie sa verifice actualitatea acestui material. Daca nu sunteti de acord cu politica nostra referitoare la prelucrarea informatiilor cu caracter personal, va sugeram sa incetati a mai vizita situl euroconcurs.ro.

Informatiile:
- sunt disponibile in romana si/sau engleza;
- nu sunt in mod absolut necesar complete, exacte sau actualizate;
- sunt de multe ori legate de alte site-uri web, asupra carora nu avem nici un control si pentru care nu ne asumam responsabilitatea;
- nu reprezinta o forma de consilere juridica.

Utilizarea presupune acceptarea termenilor mai sus mentionati.

Protec?ia datelor cu caracter personal

Conform cerin?elor Legii nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date ?i ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private, v? inform?m c? SC Genius Coach SRL, înregistrat la Oficiul Registrului Comer?ului sub nr. J32/1359/2016, având CUI: 36678404, are obliga?ia de a administra în condi?ii de siguran?? ?i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furniza?i despre dumneavoastr?, un membru al familiei dumneavoastr? sau o alt? persoan?.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastr?.

Refuzul dumneavoastr? determin? imposibilitatea operatorului (SC Genius Coach SRL) de a încheia contractul de prest?ri servicii, acestuia din urm? lipsindu-i una din condi?iile esen?iale, respectiv identitatea p?r?ilor.

V? inform?m c? ave?i urm?toarele drepturi (reglementate de Legea 677/2001):

dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
dreptul de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scris?, datat? ?i semnat?, în care pute?i ar?ta c? dori?i ca informa?iile s? v? fie comunicate la o anumit? adres?, inclusiv prin po?t? electronic?, sau printr-un serviciu de coresponden?? care s? se asigure c? predarea vi se va face personal);
dreptul de interven?ie asupra datelor;
dreptul de opozi?ie;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
dreptul de a face plângere la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justi?iei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, v? pute?i adresa cu o cerere scris?, datat? ?i semnat? la sediul administrativ din Sibiu, str. Spartacus nr.10 De asemenea, v? este recunoscut dreptul de a v? adresa justi?iei.

De asemenea, v? inform?m c? unele dintre paginile noastre de web pot con?ine fi?iere temporare ("cookies"), care reprezint? date ce pot fi trimise c?tre browserul dumneavoastr? de website ?i memorate în computerul dumneavoastr?. Acest lucru permite serverului nostru s? v? "recunoasc?" atunci când vizita?i website-ul nostru în viitor.

Majoritatea browserelor de web pot fi configurate s? nu accepte cookies sau s? v? anun?e când un cookie este trimis c?tre dumneavoastr?.

Acestea pot fi dezactivate de c?tre utilizatori.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de c?tre SC Genius Coach SRL se face cu respectarea urm?toarelor principii:

Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal.
Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul ?i în conformitate cu prevederile legale.
Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite ?i legitime, adecvate, pertinente ?i neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate ?i ulterior prelucrate.
Confiden?ialitatea. Persoanele care prelucreaz?, în numele SC Genius Coach SRL, date cu caracter personal, au prev?zut? în contractul de munc? ?i în fi?a postului o clauz? de confiden?ialitate.
Consim??mântul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excep?ia prelucr?rilor care vizeaz? date din categoriile strict men?ionate în Legea 677/2001, poate fi efectuat? numai dac? persoana vizat? ?i-a dat consim??mântul în mod expres ?i neechivoc pentru acea prelucrare.
Informarea. Informarea persoanelor se face de c?tre operatorul care prelucreaz? datele personale ale persoanei vizate;
Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozi?ie ?i de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum ?i dreptul de a se adresa Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal sau instan?ei de judecat? pentru ap?rarea oric?ror drepturi garantate de lege, care le-au fost înc?lcate;
Securitatea. M?surile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât s? asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
Dac? unele din datele despre dumneavoastr? sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modific?ri (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a c?s?toriei, schimbarea domiciliului), v? rug?m s? ne informa?i cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii ?i informa?ii v? pute?i adresa Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal:

Str. Olari, nr. 32, sector 2 Bucure?ti
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: www.dataprotection.ro